สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

Department of Electrical Engineering

หน้าแรก [Home]

 

ขอต้อนรับนักศึกษาใหม่ด้วยความยินดียิ่ง

 ปริญญา วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) ถูกรับรองโดยสภาวิศวกรจนถึงปี 2557 


Welcome
Updated: 23 May 2013

 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มทร.อีสาน ถูกพัฒนาต่อเนื่องเรื่อยมา การพัฒนาดังกล่าวเกิดจากหลายมิติ อาทิ บุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่า ตลอดจนสังคมภายนอกที่หล่อหลอมให้เกิดสถาบันแห่งนี้มา ทางสาขาวิชาฯ หวังว่าจะได้รับการสานต่อ ต่อๆไป

 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเปิดสอนระดับ ปว.ส. ปริญญาตรี และปริญญาโท โดยการจัดการเรียนการสอนทุกระดับมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความสามารถทั้งด้านปฏิบัติการ ทฤษฎี และการวิเคราะห์บูรณาการในศาสตร์นี้ นอกจากนี้การอยู่ร่วมในสังคมเป็นสิ่งที่สาขาวิชา และมหาวิทยาลัยได้สอดแทรกเข้าไปในชีวิตประจำวันของนักศึกษา หวังว่าผู้สำเร็จการศึกษาจะเป็นได้ทั้งคนดี คนอดทน และคนเก่งต่อไป 
 
อาจารย์กิตติวุฒิ จีนนะบุตร
ckittiwut@gmail.com
หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
ปล. แจ้งข่าวและอื่นๆ ส่งเข้าอีเมลหัวหน้าสาขาได้เลย
 

 
ขอเชิญศิษย์เก่า ร่วมงาน
"สายสัมพันธ์ น้อง-พี่ มทร.อีสาน"
วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2556 เวลา 18.00 - 23.00 น.
บัตร ราคา 600 บาท
 
 
               แผนกวิชาไฟฟ้า / สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  มีบัตรเข้าร่วมงาน อยู่จำนวน 10 ใบ
               ศิษย์เก่าท่านสนใจ โปรดติดต่อ อาจารย์กิตตวุฒิ เบอร์โทร 081-282-2808 / อาจารย์วุฒิชัย 086-581-1175
 
 
 
 
Activity:
 • ประมวลภาพวันไว้ครู ประจำสาขาวิชาฯ (20 มิ.ย. 2556)   >> Link   (password : dee)
 • โครงการ : ค่ายพัฒนาคุณธรรมสร้างทักษะชีวิต 1/2556 สำหรับนักศึกษาใหม่ (27-28 พ.ค. 2556)   >> Link   (password : dee)
 • แนะนำสาขาวิชาและอาจารย์ สำหรับนักศึกษาใหม่ 1/2556  (5 มิ.ย. 2556)  >> Link  (password : dee)
 
News:

 

     
     
 •  
 •  
 •  
Key Documents
Internet , Wifi service and VPN
 • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเปิดให้บริการ VPN  สำหรับ นักศึกษาปริญญาโท สนใจติดต่อ ผศ.วุฒิชัย สง่างาม  [คู่มือการใช้งาน download]
 • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ขอแจ้งยกเลิกการใช้งาน ชื่อบัญชีผู้ใช้งาน อินเตอร์เนต  (username) : masteree  ตั้งแต่ 20/พ.ค/2555 เป็นต้นไป
 • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  เปิดให้บริการอินเตอร์เนทไร้สาย ภายในอาคาร18  (รายละเอียดเพิ่มเติม)
 • วิธีการการเปลี่ยนรหัสผ่านของ อาจารย์และเจ้าหน้าที่   [download]
 • วิธีการการเปลี่ยนรหัสผ่านของ นศ.ปริญญาตรี/ปวส.    [download]
 • วิธีการการเปลี่ยนรหัสผ่านของ นศ.ปริญญาโท และ ผู้ใช้งานผ่านระบบ VPN    [download]

 

Donation:
 • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ขอขอบคุณ    ( 14 มีนาคม 2556 )
  • คุณนิรันดร์  สร้อยสุวรรณ (089-5785148) ศิษย์เก่า EE รุ่น 08  
  • คุณบัญญัติ สิงห์โป่ง (083-1317305) ศิษย์เก่า EE รุ่น 08

               ศิษย์เก่า สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ที่บริจาคเงิน ให้กับสาขาฯ เพื่อนำไปใช้สำหรับวิชาโครงงาน (Project) กับ นศ. รุ่นปัจจุบัน 

 

 

 

 

 

 

 
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
744 ถนนสุรนารายณ์  ต.ในเมือง  อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครรราชสีมา 30000
ออกแบบและดูแลหน้าเวบไซท์โดย
wutichai {at} rmuti.ac.th